Goede doelen

Goede doelen

Onze opbrengsten komen, na aftrek van de noodzakelijke kosten voor huisvesting, energie, e.d, geheel ten goede aan goede doelen. Twee maal per jaar bepalen wij welke goede doelen we willen ondersteunen aan de hand van een procedure en duidelijke criteria.

Procedure                                                                                                

In het voorjaar en de herfst bepalen we welke goede doelen dat jaar financieel worden ondersteund. Organisaties kunnen dan vooraf met opgaaf van redenen hun interesse kenbaar maken door het indienen van een aanvraag en het aangeven van de bereidheid om hun aanvraag toe te lichten op een speciale goede doelen avond.

Voor 2020 moet de aanvraag voor het voorjaar uiterlijk dinsdag 24 maart zijn ingediend. De presentatie is dan gepland op dinsdagavond 21 april. De aanvraag voor het najaar moet uiterlijk zijn ingediend op zaterdag 5 september waarna de presentatie vervolgens is gepalmd op dinsdag 6 oktober. Donaties worden  alleen verleend als een presentatie heeft plaatsgevonden.

De corona pandemie maakte het ons onmogelijk om bovenstaande procedure te volgen. De commissie die belast is met de goede doelen heeft in overleg donaties verleend aan een aantal organisaties die een verzoek hebben ingediend.

Criteria 

Kleinschalig

We willen aan kleinschalige projecten een substantiële bijdrage leveren (globale richtlijn: giften van €100 tot €1500 euro bij projecten waarmee in totaal niet meer €10.000 is gemoeid). De voorkeur gaat uit naar kleine projecten die niet makkelijk op een andere manier aan financiering kunnen komen. Belangrijke onderwerpen: emancipatie, educatie, voorlichting en bewustwording.

Geen discriminatie

Projecten mogen niemand op voorhand uitsluiten op basis van ras geloof, sekse, nationaliteit, etniciteit of geaardheid.

Betrouwbaarheid                                                                    

Bij de projectaanvraag verwachten we voorts een heldere begroting met een duidelijke specificatie van de kostensoorten en een toelichting daarop. We hechten groot belang aan de betrouwbaarheid van de organisatie met wie we in zee gaan (het bezit van de ANBI-status kan dit vergroten).

Rechtstreeks ten goede van

We vinden het van groot belang dat de gelden rechtstreeks ten goede komen aan kansarme groepen en zo min mogelijk worden gebruikt voor tussenpersonen of hulporganisaties. Als toch met hulporganisaties wordt gewerkt dan moeten deze kennis en ervaring hebben met wat in het land wel en niet werkt.

Besluitvorming 

Besluiten over toekenning van gelden worden genomen door de algemene vergadering van alle medewerkers binnen Basta, rekening houdend met de vereisten die in de procedure worden genoemd (aanvraag bijtijds ingediend, presentatie heeft plaatsgevonden) en de hierboven genoemde criteria.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial